top of page

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

cestovní agentury travel2adria.com, s.r.o.

​Veškeré právní vztahy mezi cestovní agenturou travel2adria.com, s.r.o., se sídlem Kosá 7, Děčín, 405 02, IČO: 19125488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C50228 (dále jako „cestovní agentura“, „CA“ nebo  „travel2adria) a zákazníky se řídí smlouvou o poskytnutí cestovní služby (dále jako SPCS) , tj. smlouvou o poskytnutí jednotlivé služby a ne jejich kombinací dle výkladu zákona č. 159/99 Sb a zákona č. 111/2018 Sb a dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Cestovní agentura tak nenabízí zájezdy ani kombinované cestovní služby ve smyslu zákona 159/99 Sb, resp. Zákona č. 111/2018 Sb.

Právní rámec pro oblast cestovního ruchu v ČR: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu cestovní agentury travel2adria.com, s.r.o., se sídlem Kosá 7, Děčín, 405 02, IČO: 19125488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. Zn. C50228 (dále jako „cestovní agentura“, „CA“ nebo „travel2adria“)

1.2. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří nedílnou součást SMLOUVY O POSKYTNUTÍ CESTOVNÍ SLUŽBY (dále též jako SPCS) uzavřené mezi zákazníkem a CA.


2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu (dále jen „smluvní strany“) jsou:

a) cestovní agentura travel2adria.com, s.r.o., jakožto poskytovatel cestovní služby, která do smluvního vztahu vstupuje přímo bez externích smluvních prodejců

b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“).

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

3.1. Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji jednotlivých služeb cestovního ruchu. Vzhledem k úzkému zaměření cestovní agentury travel2adria.com, s.r.o. se jedná zpravidla o zajištění ubytování v Chorvatsku, případně o zajištění jiných služeb cestovního ruchu, které má cestovní agentura podle § 1a zákona č. 159/1999 nárok nabízet a to: nabídka a prodej ubytovacích služeb, nabídka a prodej letenek, jízdenek na vlakové a autobusové spoje, trajektové lístky, nabídka a prodej cestovního pojištění, nabídka a prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce, nabídka a zprostředkování pronájmu motorových vozidel, pořádání jednodenních výletů a prohlídek s průvodcem, průvodcovská činnost, vyřizování víz, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení. Za samostatnou službu cestovního ruchu se pak nepovažuje taková služba, která je z podstaty věci součástí jiné služby cestovního ruchu. Jedná se například o přepravu zavazadel poskytovanou jako součást přepravy osob, drobné dopravní služby, jako je přeprava cestujících v rámci prohlídky s průvodcem nebo přeprava mezi hotelem a letištěm nebo železniční stanicí, stravování, nápoje a úklid poskytované jako součást ubytovacích služeb nebo přístup do místních zařízení určených pro hotelové hosty, jako je bazén, sauna, lázně, posilovna atd.

3.2. CA travel2adria.com nenabízí a neprodává zájezdy, tj. soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu v ČR i mimo území ČR pro účely téže cesty nebo pobytu, sestaveného, nabízeného a CA prodávaného za celkovou cenu, tj. zájezdu dle definice § 1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon o cestovním ruchu“ a „zájezd“). Stejně tak CA travel2adria.com nenabízí a neprodává spojené cestovní služby dle § 1c odst. 1 písm. a) zákona 111/2018 Sb.

3.3. Je-li uzavřena smlouva o poskytnutí cestovní služby, tak odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito VSP.


4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

4.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká uzavřením SMLOUVY O POSKYTNUTÍ CESTOVNÍ SLUŽBY (dále též jako SPCS), tj. přijetím nabídky na uzavření smlouvy. CA vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o službě) v textové podobě. Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě v souladu s ustanovením § 2525 odst. 2 občanské ho zákoníku, nahradí její stejnopis potvrzení o zajištění cestovní služby. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a CA potvrzením objednávky zákazníka ze strany CA nebo uzavřením písemné smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

4.2. Zájemce o služby CA má právo žádat CA o tzv. „rezervaci neboli opci“ služby cestovního ruchu. Rezervace služby je maximálně 48 hodin, pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje s blížícím se datem prvního dne poskytnutí služby: v době kratší než 1 měsíc na 24 hodin, v době kratší než 15 dní max. 6 hodin, pokud není sjednáno jinak. Během rezervace je nutno odevzdat či odeslat vyplněnou smlouvu o poskytnutí cestovní služby, a to tak, aby byla do CA doručena do konce lhůty určené k rezervaci a v téže lhůtě uhradit zálohu. Nestane-li se tak, může být rezervace zrušena. Pokud během lhůty určené k rezervaci služby cestovního ruchu doručí do CA podepsanou smlouvu a ta bude ze strany CA potvrzena, dochází okamžikem potvrzení k uzavření smlouvy a ze zájemce se tímto okamžikem stává zákazník.

4.3. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na smlouvě o poskytnutí cestovní služby. Zákazník má po uzavření smlouvy právo na poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smlouvy.

4.4. V případě, že zákazník uzavře smlouvu pro více osob (dále jen „spolucestující”), má se pro účely smlouvy o poskytnutí cestovní služby za to, že uzavřel smlouvu na základě pověření a s vědomím spolucestujících. Zákazník, který je na smlouvě podepsán, odpovídá CA za úhradu ceny cestovní služby ve smlouvě uvedené, a to i jménem spolucestujících.

4.5. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, odpovídá za cenu služby ve smlouvě uvedené. Konkrétní fyzická osoba, která smlouvu za právnickou osobu podepsala, ručí CA za uhrazení ceny služby pro případ, že právnická osoba nesplní svoji povinnost.

4.6. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikačními údaji se rozumí minimálně u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a případně i trvalé bydliště a u právnických osob název, sídlo a IČO. Zákazník dává uzavřením smlouvy o poskytnutí cestovní služby CA souhlas k použití jeho osobních údajů a k zasílání nabídek CA v budoucnosti dle zásad o ochraně osobních údajů.

4.7. Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy, a tudíž všechny smluvní podmínky přijímá a souhlasí s nimi.

4.8. Podpisem smlouvy o poskytnutí cestovní služby se CA zavazuje zákazníkovi zajistit službu v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

4.9. Právo zákazníka čerpat objednanou službu cestovního ruchu vzniká uzavřením smlouvy o poskytnutí cestovní služby, přičemž v případě, že zákazník neuhradí cenu služby v plné výši dle smlouvy, je CA oprávněna od smlouvy odstoupit a na klientovi požadovat úhradu skutečně vzniklých nákladů (viz odstupné/stornopoplatky).

4.10. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh smlouvy doručen do CA až po vyznačené, resp. jiným způsobem stanovené lhůtě, nebo je-li smlouva vyplněna ze strany zákazníka neúplně, s výhradami nebo v rozporu s těmito VSP, nedochází k uzavření smlouvy a CA je oprávněna nabídnout cestovní službu jinému zájemci.

 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Ceny cestovních služeb poskytovaných CA jsou cenami sjednanými dohodou mezi CA a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené SPCS. Cena cestovní služby je přesně definována na webu nebo jiném prodejním materiálu CA. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na SPCS, odvozený z nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v nabídce uvedena pod bodem „cena zahrnuje“ a není uvedena ani ve SPCS, nebyla objednána.

5.2. Cena cestovní služby je přesně definována na webu nebo jiném prodejním materiálu CA. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na SPCS, odvozený z nabídky. V zásadě však platí, že služba, která není v nabídce uvedena pod bodem „cena zahrnuje“ a není uvedena ani ve SPCS, nebyla objednána.

5.3. CA má právo na zaplacení ceny objednaných služeb před jejich poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlouvě nebo v těchto VSP. Jakákoliv platba dle smlouvy poskytnutí cestovní služby se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA vedený u příslušného peněžního ústavu nebo uhrazena v hotovosti či platební kartou.

5.4. CA má právo na uhrazení zálohy ve výši 50% (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) z ceny dohodnutých služeb, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Výše zálohy je určena tak, aby zohledňovala obvyklé platební podmínky, které jsou zpravidla sjednávány se subdodavateli služeb, kteří poskytují ubytovací, dopravní a jiné cestovní služby.

5.5. Zákazník bere na vědomí, že v případě zajištění cestovní služby v podobě letecké dopravy je cena letenky splatná ihned v plné výši a zálohová platba je vyloučena. Většina tarifů leteckých dopravců je tzv. nevratná a zákazník bere na sebe riziko, že v případě že nebude moci službu využít, není možná žádná refundace (pokud si klient nevybere tzv. flexi tarif nebo předem neuzavře pojištění na storno).

5.6. V případě nedodržení termínu úhrady ceny cestovní služby zákazníkem je CA oprávněna od smlouvy odstoupit. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit skutečně vzniklé náklady (viz. odstupné - stornopoplatky).

5.7. Ceny služeb v zahraničí jsou na webovém prodejním portálu uváděné zpravidla v EUR. Platba v CZK je možná za předpokladu použití smluvního kurzu, který bude uveden na smlouvě o zprostředkování cestovní služby.

5.8. Není-li mezi CA a zákazníkem dohodnuto jinak nebo nevyplývá-li z těchto VSP jinak, je zákazník povinen doplatek ke složené záloze za poskytovanou službu složit vždy nejpozději do 30 dnů před datem poskytnutí služby.

5.9. Pro případ rezervace cestovních služeb ve lhůtě kratší než 30 dnů před jejich poskytnutím, je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy o poskytnutí cestovní služby.


6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

6.1. K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených cestovních služeb

b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou CA známy a jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb

c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

d) právo odstoupit od smlouvy kdykoli před poskytnutím cestovní služby bez udání důvodu proti zaplacení odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného CA v souladu s právními předpisy,

e) právo sdělit CA písemnou formou změnu v osobě, která bude cestovní službu čerpat namísto původního zákazníka uvedeného ve smlouvě, za předpokladu, že třetí osoba splňuje podmínky pro čerpání této služby. Změna v osobě zákazníka je vůči CA účinná, doručí-li mu původní zákazník o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky smlouvy. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením poskytnutí služby.

f) právo na reklamaci vad poskytovaných služeb a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem

g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě, případně v dalších dokumentech před nepovolanými
osobami,
h) právo na obdržení nezbytných dokladů nutných pro čerpání řádně zaplacené služby, např. ubytovací poukaz, letenka atd. Tyto dokumenty budou klientovi předány formou, která je dohodnuta ve smlouvě, a to nejpozději 7 dnů před datem poskytnutí služby.


6.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout CA součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění cestovní služby, zejména úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o poskytnutí cestovní služby nebo nezávazné objednávce, která slouží jako podklad pro přípravu smlouvy. Sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady podle konkrétních požadavků CA.

b) zabezpečit u osob mladších 15 let a u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělého spolucestujícího při čerpání služby

c) doložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník je starší 15 let a mladší 18 let a čerpá službu bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce,

d) oznámit při uzavírání smlouvy o poskytnutí cestovní služby, či při vyplňování objednávky účast osob cizího státního občanství. Zákazníci jiného než českého státního občanství jsou povinni si ještě před objednáním cestovní služby zjistit pasové, vízové a jiné nutné formality pro svůj pobyt v příslušné destinaci, i v tranzitních zemích

e) bez zbytečného prodlení oznámit CA své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných cestovních služeb,

f) dodržovat pasové, celní, devizové, tranzitní, zdravotní, dopravní a bezpečnostní předpisy, jakož i zákony a zvyklos-ti země a míst, do kterých cestuje. Je povinen zajistit, aby platnost jeho cestovních dokladů byla minimálně 6 měsíců po skončení dovolené u zemí kde je to vyžadováno.

g) v případě čerpání cestovních služeb v zahraničí, je zákazník povinen vybavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, pobyt, případně tranzit (platný cestovní pas s požadovanou dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění, očkování apod. pokud je vyžadováno). Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz, resp. zastupitelských úřadů jednotlivých zemí.

h) zákazník bere na vědomí, že služba CA umožňující zajištění víza pro zákazníka, spočívá pouze ve zprostředkování podání žádosti o udělení víza, a to na základě podkladů předaných zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že tato služba je určena toliko občanům České republiky; občané jiných států jsou povinni zajistit si víza samostatně. Zákazník bere na vědomí, že o udělení nebo neudělení víza rozhoduje pouze příslušný zastupitelský úřad dané země. CA nezaručuje, že vízum bude zákazníkovi uděleno a nenese za to žádnou odpovědnost.

i) zaplatit celkovou cenu cestovní služby a veškerých případných dalších nákladů s těmito službami spojenými.

j) převzít od CA doklady nutné pro následné čerpání cestovní služby a dostavit se na místo určení, kde bude služby poskytnuta (např. dostavit se do ubytovacího zařízení nebo na letiště při zakoupení letenky)

k) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních spolucestujících, dodavatelů služeb či CA a uhradit případnou škodu, kterou svým jednáním způsobil,

l) zajistit si očkovací či případně jiné zdravotní povinnosti při cestách do zemí, u nichž jsou tyto povinnosti stanoveny nebo byly na základě pandemické situace zavedeny. Jeví-li zákazník známky nakažlivé nemoci, neměl by čerpat cestovní službu, pokud při tom přijde do kontaktu s jinými osobami.

m) řídit se pokyny poskytovatelů cestovních služeb (recepce, majitel/správce ubytovacího zařízení, řidič, steward atd.) a také pokyny osob pověřených CA, jakož i předpisy platné v navštívené zemi a včetně předpisů dopravců a ubytovatelů s ohledem na místní kulturní zvyky.

n) při letecké přepravě nemocného cestujícího a těhotných žen, avšak max. do konce 34. týdne těhotenství, je třeba předložit potvrzení ošetřujícího lékaře, že cestující je schopen letecké přepravy. U těhotných žen nad 34. týden se zříká letecká společnost jakékoliv zodpovědnosti. Letecká společnost má právo odmítnout přepravu těhotné ženy, není-li doloženo lékařské potvrzení.

o) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takovouto skutečnost nejlépe písemně oznámit CA a zaplatit odstupné dle ustanovení čl. 9,

p) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě, která bude čerpat cestovní službu dle čl. 6. bodu 6.1. je povinen tuto skutečnost oznámit do CA v textové podobě a k tomuto oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o poskytnutí cestovní služby. CA má právo si za provedení změny osoby, která bude čerpat cestovní službu, účtovat poplatek ve výši minimálně 500,- Kč/osoba nebo skutečně vzniklé náklady. U dopravních cenin, vstupenek nebo rezervací, které jsou vázány na konkrétní jméno klienta není změna možná a požadavek na změnu jména je chápán jako storno původní cestovní služby se 100% stornopoplatkem a objednání služby nové. 

q) Veškeré náklady a škody, které vzniknou zákazníkovi z důvodu nedodržení výše uvedených podmínek či předpisů, nese zákazník ke své tíži.


6.3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:

a) seznámit osoby, které budou čerpat cestovní službu s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, zejména
je pak informovat o rozsahu a kvalitě sjednaných služeb,

b) odevzdat CA předem jmenný seznam osob, které budou cestovní službu čerpat, u dětí do 15 let uvést plné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a doprovod dle bodu 6.2.

 

7. POVINNOSTI A PRÁVA CESTOVNÍ AGENTURY

7.1. CA je povinna řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných cestovních služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA známy

7.2. Při jakékoli probíhající komunikaci mezi zákazníkem a zástupci CA je nezbytné oboustranné dodržování nejen etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vyloučeny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnosti (i ustanovením zákona o přestupcích, zejména § 49 zákona č. 200/1990 Sb.). Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osobního jména atd. Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, urážka na cti, výhrůžky újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že dojde k výskytu těchto nežádoucích projevů CA i zákazník mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

7.3. CA je oprávněna od smlouvy o poskytnutí cestovní služby odstoupit v případě, že zákazník porušil svou zákonnou nebo smluvně převzatou povinnost (zejména v případě porušení povinnosti uhradit řádně a včas cenu objednané cestovní služby, v případě úmyslného jednání proti dobrým mravům, v případě podvodného jednání zákazníka či v případě, že zákazník způsobuje svým jednáním CA nebo jiným zákazníkům vědomě škodu).


8. ZRUŠENÍ A ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

8.1. Zrušení dohodnutých služeb ze strany CA

CA je oprávněna od smlouvy o cestovní službě odstoupit, pokud v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení cestovní služby oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před poskytnutím služby. CA v těchto případech vrátí zákazníkovi v co nejkratším termínu (zpravidla do 7 dnů) veškeré uhrazené platby. Pro CA však nevzniká vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

 

8.2. Změny dohodnutých služeb před zahájením čerpání cestovní služby ze strany CA

Nutí-li vnější mimořádné okolnosti CA změnit některou z hlavních náležitostí cestovní služby nebo nemůže-li CA splnit zvláštní požadavky zákazníka, CA zákazníkovi předá v textové podobě návrh na změnu smlouvy spolu s těmito informacemi:

a) o dopadu navrhovaných změn na cestovní služby

b) o lhůtě, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy bez nutnosti platit odstupné-stornopoplatky,

c) o důsledcích pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy,

d) o případné náhradní službě cestovního ruchu (např. náhradní ubytování stejné nebo vyšší kategorie) a o její ceně.

 

8.3. Zákazník má právo rozhodnout se, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí:
a) pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí.
b) jestliže změna smlouvy vede i k výraznému zvýšení ceny cestovní služby, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez nutnosti platit odstupné-stornopoplatky a veškeré již zaplacené peněžní prostředky mu budou vyplaceny zpět v hotovosti do 7 dnů.

c) Jestliže se v důsledku změny závazku ze smlouvy sníží jakost poskytnuté cestovní služby, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

 

8.4. Změny sjednaných cestovních služeb ze strany zákazníka

a) zákazník má právo na změnu dohodnutých cestovních služeb kdykoliv před začátkem jejich čerpání, pokud je tato změna objektivně možná. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku.

b)  poplatky se účtují vždy za každou osobu, včetně dětí případně za každou ubytovací jednotku

c)  CA posuzuje jednotlivé změny individuálně s tím, že je ale oprávněna účtovat poplatky až do výše uvedené v bodě 10. nebo do výše skutečných nákladů.


8.5. Pravidla při změně již sjednaných služeb ze strany zákazníka

a) změna (snížení i zvýšení) počtu osob v ubytovacím zařízení (např. v apartmánu), kde je cena uvedena za celou ubytovací jednotku může mít vliv na zvýšení/snížení výsledné ceny cestovní služby. Pokud je cena za ubytovací jednotku uvedena za osobu a rozpočítána dle počtu osob a dojde ke snížení počtu osob v apartmánu, je zákazník povinen uhradit i neobsazená lůžka, tj. zvýší se cena za ubytovací služby osobám, které ubytovací službu budou čerpat.

b) pokud jsou na smlouvě o poskytnutí cestovní služby uvedené jiné smluvní podmínky pro případ odstoupení od smlouvu ze strany zákazníka, mají tyto přednost před těmito VSP.

c) pokud čerpá klient služby na základě zvláštních cenových akcí typu EARLY BOOKING, LAST MOMENT a podobně nebo využije levnější tarify ubytování označované např. jako NON REFUNDABLE, PROMO a podobně, kdy je zákazníkovi poskytnuta sleva, tak je objednaná služba zpravidla vázána pouze na jeho jméno, na daný termín bez možnosti změny nebo odstoupení od smlouvy bez úhrady stornopoplatků. Jedná se o tzv. nerefundovatelné (nevratné) tarify. Na tuto skutečnost bude zákazník vždy upozorněn a bude uvedena ve smlouvě o poskytnutí cestovní služby. Vždy doporučujeme zákazníkům pro tyto případy uzavřít pojištění se 100% krytí stornopoplatků od AXA Pojišťovny, které nabízíme.

d) u změny termínu, destinace, ubytovacího zařízení, ubytovací jednotky, typu stravování se posuzuje vždy skutečnost, zda daná změna je možná s ohledem na dodavatele služeb a dále zda nově vybraná ubytovací služba je od stejného dodavatele, a především jak dopředu před nástupem na ubytování je daná změna prováděna. Změna tak může být provedena jen za poplatek (viz bod 9) nebo na ni může být nahlíženo jako na storno původní služby s nutností uhradit odstupné (stornopoplatky) a objednání služby nové.   

e) změny u dopravních služeb (letenky, jízdenky, trajektové lístky atd.) se řídí jejich všeobecnými podmínkami a podmínky CA se na ně nevztahují. Především u letecké dopravy, platí že provádění změn typu: změna jména cestujícího, změna termínu, změna destinace a podobně je vždy zatížena poplatky, které mohou dosahovat až 100% ceny letenky nebo jsou tyto změny i zcela vyloučeny (letenky jsou tzv. nerefundovatelné). Podobné podmínky platí i autobusových dopravců, kde je jízdenka vázána na jméno cestujícího. Všeobecné smluvní podmínky dopravce mají vždy přednost před VSP CA. 

f) změny nebo vrácení vstupného na kulturní, společenské a sportovní akce se řídí podmínkami pořadatele a záleží na jejich VSP zda změny nebo vrácení vstupného umožňují. Všeobecné smluvní podmínky pořadatele akce mají vždy přednost před VSP CA. 

g) V případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka, jakož i nečerpání služeb na základě vlastního rozhodnutí, se cena za nečerpané služby nevrací.

h) Za změnu nebo storno letenky zákazník hradí vždy skutečně vzniklý náklad, který je závislý na tarifu dané letenky. Zpravidla je většina letenek v ekonomické třídě nevratná a změna jména nebo termínu (pokud je vůbec možná) je zpoplatněna dle tarifů dané letecké společnosti.

i) přístup ze strany CA k žádosti o odstoupení od smlouvy ze strany klienta je vždy individuální a snažíme se najít co nejvýhodnější řešení pro klienta pokud je to možné, např. pokud má zákazník náhradní osobu, která objednané služby převezme a převod na jinou osobu je možný, neúčtujeme žádné poplatky za odstoupení od smlouvy a mohou být účtovány pouze poplatky za změnu smlouvy.

 

9. ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY) A POPLATKY ZA ZMĚNU

9.1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nebo odstoupí-li CA od smlouvy před zahájením poskytování cestovní služby z důvodu porušení povinnosti zákazníkem (např. pokud nezaplatí včas za objednané služby), je zákazník povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy před datem poskytnutí služby.

 

časový úsek před poskytnutím služby,

ve kterém bylo oznámeno

odstoupení od smlouvy                                 Výše odstupného (stornopoplatek), vždy doložené skutečně vzniklé náklady, ale nejméně však:

více jak 60 dní                                                10% celkové ceny cestovní služby  -  nejméně však 1000,- Kč

59-30 dnů                                                        30% celkové ceny cestovní služby  -  nejméně však 1000,- Kč

29-16 dnů                                                        60% celkové ceny cestovní služby  -  nejméně však 1000,- Kč

15-10 dnů                                                        75% celkové ceny cestovní služby  -  nejméně však 1000,- Kč

9-5 dnů                                                            90% celkové ceny cestovní služby  -  nejméně však 1000,- Kč

4 a méně dnů                                                100% celkové ceny cestovní služby  - nejméně však 1000,- Kč

  • není-li dále stanoveno jinak, účtuje se odstupné za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny cestovní služby, a to včetně dětí

  • V případě, že se jedná o cenu za celý apartmán nebo za jinou ubytovací jednotku jako celek, může být storno počítáno dle skutečně vzniklých nákladů, tzn. že odstupné může být stanoveno na celou ubytovací jednotku a nikoliv na osobu.

  • skutečně vzniklými náklady se rozumí zejména provozní náklady CA a již uhrazené prostředky dodavateli cestovních služeb

  • CA je oprávněna odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny služeb

  • pro určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo odstoupení od smlouvy prokazatelně doručeno do CA. Do počtu dnů se už nezapočítává den, kdy měla být služba poskytována.

 

9.2. Poplatky za změny smlouvy

CA si vyhrazuje právo na účtování poplatků za každou změnu provedenou již v uzavřené smlouvě o poskytnutí cestovní služby. Jedná se zejména o změny, které je možné provést před odjezdem, aniž by to mělo zásadní význam na původní povahu služby, termím a její cenu, tj. např. změna účastníka (nikoliv objednavatele), změna typu stravování, změna ubytovací jednotky v rámci jednoho ubytovacího zařízení atd.  V tomto případě je účtován jednorázový poplatek 500,- Kč/osoba za každou změnu.

U dopravních služeb jsou změny závislé na VSP dopravce. U letenek je provádění změn velmi omezeno a změna jména cestujícího, trasy, termínu nebo dopravce se prakticky rovná stornování původní letenky a vystavení letenky nové. U autobusové dopravy se změny týkají hlavně změny termínu, změny nástupního místa, změny cestujícího a je zde účtován jednorázový poplatek 500,- Kč/za každou změnu a osobu pokud je možné tuto změnu provést.   

 

10. POJIŠTĚNÍ NA STORNO SE 100% VRÁCENÍM PENĚZ

10.1. všem klientům důrazně doporučujeme před jejich dovolenou uzavřít kvalitní cestovní pojištění, které kryje kromě cestovního a zdravotního pojištění, též 100% vrácení již zaplacených prostředků v případě, že na svou dovolenou nebudete moci odjet z vážných a neočekávaných důvodů jako je úraz, hospitalizace, nemoc, úmrtí v rodině, nutná péče o člena rodiny a další mimořádné okolnosti. Nabídku toho pojištění a formulář pro objednání pojistky najdete zde

10.2. Ceny komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje též 100% pojištění pro případ storna cestovní služby pro rok 2023 s limitem ceny do 20000,- Kč/osoba pro pobyty v Evropě jsou následující:

cena za osobu s pojištěním storna dovolené bez spoluúčasti tj. 100% vrácení peněz pokud nebudete moci odjet (cena pobytu do 20000. Kč/osoba):

71,- Kč/den - dospělá osoba

53,- Kč/den - dítě do 18 let

141,- Kč/den - senior nad 70 let                                              úplný přehled pojistného krytí a limity plnění

10.3. Pojištění pro případ storna cestovní služby je možné dokoupit nejpozději 7 dní po uzavření smlouvy o poskytnutí cestovní služby. Samotné pojistné se do výpočtu pro vrácení peněžních prostředků v případě storna nezapočítává.

10.4. V případě pojistné události poskytne pojišťovna z tohoto pojištění pojistné plnění do výše až 100 % celkové výše stornopoplatku, nejvýše však do výše až 100 % ceny cestovní služby uvedené v pojistné smlouvě a doložené dokladem o zaplacení cestovní služby. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že pojistná událost nastala v době trvání pojištění a důvod ke zrušení čerpání cestovní služby nastal v době, kdy čerpání cestovní služby nebylo možné odvolat bez stornopoplatku a zároveň ještě nedošlo k počátku čerpání cestovní služby.

10.5. Pojištěním zákazníka vzniká vždy vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CA je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Smlouvu uzavírá klient vždy přímo s pojišťovnou a na její účet.

10.6. V cenách cestovních služeb uvedených na webu není nikdy zahrnuto žádné cestovní pojištění.

10.7. Při plánování termínu a délky pojištění nezapomeňte započítat do termínu pojištění i dobu k vykonání Vaší individuální cesty do místa poskytnutí cestovní služby a zpět.

10.8. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě zavazadla v průběhu letecké přepravy, musí cestující tuto skutečnost nahlásit a uplatnit ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, kde bude sepsán protokol, který je nezbytný pro další jednání s leteckým dopravcem. Pakliže konkrétně určené plnění bude ze strany pojišťovny či leteckého dopravce zamítnuto, bere zákazník na vědomí, že náhradu nelze uplatňovat u CA.


11. REKLAMACE

11.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých cestovních služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s CA, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neupravené v těchto VSP blíže upravuje Reklamační řád, který je zákazníkům k dispozici ke stažení nebo přečtení na webových stránkácn www.travel2adria.com

11.2. Právo z odpovědnosti za vady smlouvy o poskytnutí cestovní služby je zákazník povinen uplatnit u CA (doporučujeme nejlépe poštou na sídlo společnosti nebo elektronicky na e-mail společnosti) bez zbytečného odkladu. Má-li cestovní služba vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu přímo v místě poskytnutí služby v době jejího čerpání, má zákazník právo na slevu z ceny služby ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady, pokud tato vada byla neodstranitelná.

11.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby, a to za součinnosti zástupce CA a poskytovatele služby nebo jiného pověřeného zástupce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Reklamace může být podána všemi možnými prostředky tedy i ústně, ale doporučujeme její písemné podání.

11.4. V případě, že dojde mezi CA a zákatníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, +420 222 703 404, web: www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5. CA je oprávněna vyřizování reklamace v místě poskytované služby řešit poskytnutím náhradní služby, tj. zjednáním nápravy. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (smlouva o poskytnutí cestovní služby) a podléhají zpoplatnění.

11.6. CA je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se se zákazníkem na delší době.

11.7. CA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve smlouvě o poskytnutí cestovní služby, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná až na místě, u hotelu či jiné organizace. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé apod.) zákazníkovi náhrada škody nenáleží.

11.8. Pokud se jedná o středisko nebo letovisko, které je prezentováno jako živé a rušné místo, vznikající možný hluk nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. S ohledem na množství zřejmých odlišností v mentalitě každého etnika, dotýkající se zejména náboženských, kulturních a hygienických zvyklostí i postupů uplatňovaných v běžném životě, je nezbytností tyto plně respektovat. V případě, že projevy spojené s popisovanými zvyklostmi jsou odlišné od standardů v ČR, nezakládá uvedené oprávnění pro vznesení reklamace.

11.9. Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena kompetentní institucí dané země, přičemž hodnocení CA může být odlišné s ohledem na aktuální stav nemovitosti.


12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cestovní agentura vystupuje jako správce osobních údajů zákazníků a osob, které čerpají cestovní službu jako spolucestující. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách www.travel2adria.com nebo na vyžádání.

 

13. DALŠÍ UJEDNÁNÍ A UPOZORNĚNÍ NA STANDARDY SLUŽEB

13.1. Při objednání cestovní služby v podobě letecké dopravy nemá CA vliv na změny letištních tax a palivových příplatků, které může letecky dopravce kdykoliv zvednout s ohledem na vývoj cen paliva na světovém trhu.

13.2. Podle mezinárodních zvyklostí jsou zákazníci v ubytovacích zařízeních ubytováni nejdříve ve 14:00 hodin (tzv. check-in) a v den odjezdu musí opustit pokoje do 09:00 hodin (tzv. check-out).

13.3. Stravovací služby u hotelů začínají zpravidla vždy večeří v den příjezdu a končí snídaní u pobytu s polopenzí nebo obědem u pobytů s plnou penzí.

13.4. U hotelů se službami all inclusive začínají služby zpravidla v den příjezdu v 15:00 hodin a končí v den odjezdu ve 12:00 hod.

13.5. Žádné náhrady za nevyužité stravování nejsou poskytovány. Váš časný příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu používání pokoje/apartmánu, a proto si svůj příjezd do ubytovacího zařízení naplánujte s ohledem na check-in a check-out daného objektu.

13.6. pokud si přejete mít pokoj/apartmán ihned ráno po Vašem příjezdu nebo naopak do večerních hodin v den Vašeho odjezdu, uveďte tuto skutečnost do poptávky. Tam kde je to možné lze toto zajistit za poplatek, který odpovídá zhruba ceně další noci.    

13.7. Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive jednotlivých pokojů/apartmánů probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů – ubytovatelů. Tam kde je to možné nabízíme zpoplatněnou služby „garance pokoje“, kdy je možné si za poplatek zamluvit konkrétní pokoj dle Vašeho přání.

13.8. Fotografie ubytovacích kapacit uvedené na webu nebo dalších prodejních materiálech jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je zákazníkovi na místě přidělen.

13.9. Zákazník musí ve výjimečných případech počítat i s možností změny ubytovací kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech jeho práv vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí cestovní služby.

13.10. Práva cestujících v letecké dopravě se mimo jiné řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004.

13.11. CA nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných nepředvídatelných důvodů.

13.12. Údaje o vzdálenosti pláže od hotelu inzerované na webových stránkách jsou pouze orientační a je nutné takto k nim přistupovat. U každé ubytovací kapacitě je vždy uvedena adresa nebo souřadnice GPS, díky kterým si klient může udělat vlastní obrázek o poloze ubytovacího zařízení.

13.13. Pokud je součástí služeb poskytovaných na základě smlouvy ubytování v objektu s bazénem, je nutné zohlednit běžně uplatňovanou praxi časového omezení využití bazénů s ohledem na jejich údržbu a čištění. Stanovení časového rozmezí využití bazénu či jeho vyhřívání, je plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení.

13.14. V případě, že je klimatizace/topení v ubytovacím zařízení ovládáno centrálně, je konkrétní určení časového rozmezí fungování klimatizace/topení plně v kompetenci správy ubytovacího zařízení.

13.15. CA nezodpovídá za případné výpadky, rozsah a kvalitu wi-fi připojení, způsobených místním dodavatelem internetového připojení nebo počtem aktuálně připojených uživatelů atp. Pokud je pro Vás internetové připojení důležité např. pro výkon Vašeho povolání, doporučujeme využít služeb individuálního a garantovaného připojení přes Vašeho telefonního operátora než využívat sdílenou wi-fi síť ubytovacího zařízení.

13.16. Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daných oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny a flóry, je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubytovacích zařízení. I přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje. Problém je vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního výskytu, následně po skončení ubytovací služby je eventualita nápravy i jakékoliv hypotetické náhrady vyloučena.

13.17. CA nemá v místě pobytu zpravidla stálé zástupce (delegáty). V místě pobytu se zákazník může obrátit přímo na správce ubytovacího objektu, na recepci nebo přímo na centrálu CA na telefonním čísle +420 737 721 003 nebo email: info@travel2adria.com, kde pomohou s řešením jakéhokoliv problému během čerpání cestovní služby. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2023

14.2. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto VSP, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době sepsání a zveřejnění VSP. CA si však vyhrazuje právo aktualizace a změn.

14.3. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí cestovní služby. Jsou volně k dispozici na prodejním portálu www.travel2dria.com

 

V Děčíně, 01.03.2023

call-us-1049266_1920.png
124034.png

+420 737 721 003
+385 924 247 969

at-1019914_1920.jpg

info@travel2adria.com
travel2adria@gmail.com

house-1110868_1280.png

travel2adria.com, s.r.o.

IČO: 19125488

Kosá 7, Chrochvice

405 02  Děčín VII.

CZECH REPUBLIC

bottom of page