top of page

CESTUJTE BEZPEČNĚ A BEZ RIZIKA

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UŽ ZA 60,- Kč/den VČETNĚ
POJIŠTĚNÍ NA STORNO DOVOLENÉ POKUD NEBUDETE MOCI ODJET

POZOR !!!  NOVÉ TARIFY POJIŠTĚNÍ OD 12.6.2023

100% VRÁCENÍ CENY VAŠÍ DOVOLENÉ POKUD JI BUDETE MUSET ZRUŠIT
Dovolená se většinou pánuje hodně dopředu a nikdy nevíte co se může do odjezdu stát. 100% pojištění stornopoplatků Vám zaručí, že nepřijdete o peníze, které jste již do dovolené investovali a budete si ji moct užít někdy jindy. Pojištění se vztahuje na případy, kdy nebudete moci Vy nebo někdo z Vaší rodiny vycestovat z důvodu nemoci, úrazu, hospitalizace, z důvodu nutnosti péče o člena rodiny, z důvodu úmrtí v rodině nebo z jiných vážných důvodů.  

 

Nejžádanější varianta cestovního pojištění pro Vaši dovolenou v Evropě (vč. Turecka, Egypta, Tuniska, Kanárských ostrovů a dalších destinací ve Středomoří) pouze za 60,- Kč/osoba/den, kde cena Vaší dovolené nepřesahuje částku 20000,- Kč na osobu, zahrnuje minimálně toto krytí:

 • pojištění léčebných výloh, pobyt v nemocnici, léky, převoz atd. do 100.000.000,- Kč

 • akutní zubní ošetření do 20.000,- Kč

 • náklady na případnou karanténu a náhradní převoz v případě COVID-19 do 30.000,- Kč

 • pojištění úrazu a trvalých následků až do výše 400.000,- Kč

 • pojištění zavazadel do výše 20.000,- Kč

 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené jiné osobě až do výše 3.000.000,- Kč

 • pojištění doplňkových asistenčních služeb

 • pojištění zrušení (storna) Vaší dovolené do výše 20.000,- Kč/osoba (20% spoluúčast)

 • lze pojistit zrušení (storno) Vaší dovolné až do výše ceny dovolné 350.000,- Kč/osoba

 • denní sazba této pojistky pro děti do 18 let je 45,- Kč/den a pro seniory nad 70 let pak 120,- Kč/den

 • s příplatkem 35% se dá pojistka rozšířit na 100% krytí storna dovolené, tj. pojišťovna Vám vrátí kompletní cenu dovolené při stornu

COVID KRYJEME TAKÉ !!!
covid-19-4960254_1920.png
rozsah plneni kratky upraveny.jpg
covid-19-4960254_1920.png

COVID kryjeme

CENÍK POJIŠTĚNÍ - NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TARIFY

Níže uvedené ceny jsou za osobu a den a zahrnují komplení cestovní pojištění (viz výše uvedené limity plnění) a zároveň i pojištění stornopoplatků dle zvolené varianty (100% vrácení nebo 80% vrácení zrušené dovolené) a dle ceny Vaší dovolené.

Screen Shot 05-30-23 at 06.04 PM.PNG

CO VŠE JE ZAHRNUTO VE VAŠÍ POJISTCE

​COVID KRYJEME TAKÉ - naše cestovní pojištění Vás chrání kdekoli v zahraničí také v případě nemoci covid-19. Pojištění storna se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí covid-19.  Kryjeme náklady na neplánované ubytování, stravu a návrat domů pokud onemocníte COVID19 v průběhu dovolené. 

​POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL - toto pojištění máte v základním pojištění. Neřešíme, jestli vám je ukradnou z hotelového pokoje nebo se zpozdí na letišti. Víme, že bez základních potřeb se neobejdete a potřebujete pomoc.


REKREAČNÍ SPORTY - jsou zahrnuty v základním krytí, rizikové sporty j
e možné si připojistit. Seznamy běžných a rizikových sportů si můžete stáhnout na těchto odkazech: běžné sporty a rizikové sporty

​POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - velmi důležitá součást cestovního pojištění, na kterou se často zapomíná. Pamatuje na všechny případy, kdy někomu neúmyslně způsobíte škodu na zdraví nebo na majetku. 

LÉČEBNÉ VÝLOHY V ZAHRANIČÍ - souhrný název pro všechny náklady spojené s Vaším ošetřením, léčbou nebo s pobytem v nemocnici. Ale zahrnuje i převoz do nemocnice, případný převoz zpět do ČR, diagnostiku, operace a další náklady vše do limitu 100 milionů Kč.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ - zahrnuje pojištění trvalých následků nebo smrti v případě úrazu

ASISTENČNÍ SLUŽBY - máte pojištěné i náklady spojené např. se ztrátou nebo odcizením cestovních dokladů, pojištění právní pomoci v zahraničí a další.

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD STORNA - velmi důležité pojištění, které ochrání Vaši již zaplacenou dovolenou před tím, že na ni nebudete moci z Vážných zdravotních nebo rodinných důvodů vycestovat. Můžete si tak pojistit třeba jen samotné letenky nebo celou Vaši dovolenou včetně hotelu a dalších služeb, které jste si zakoupili. Výše pojistného závisí na celkové ceně cestovních služeb za osobu a dále na tom zda se pojistíte na vrácení 100% zaplacené částky, tj. bez spoluúčasti nebo jen na vrácení 80% stornopoplatků, tj. se 20% spoluúčastí. 

SAMOTNÉ POJIŠTĚNÍ DOVOLENÉ PRO PŘÍPAD STORNA (bez cestovního pojištění)

Vedle komplexního pojištění Vaší osoby vč. pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti a zavazadel, Vám můžeme udělat i holou pojistku, která bude zahrnovat pouze pojištění pro případ storna Vaší dovolené, kdy nebudete moci na svou dovolenou odjet. Můžete si tak pojistit třeba jen samotnou letenku, jízdenku nebo hotel, který objednáváte dopředu. . 

Výše pojistného se určuje na základě ceny cestovní služby, kterou chcete pojistit.

CENÍK SAMOTNÉHO POJIŠTĚNÍ NA STORNO: 

1) pojištění dovolené do 60.000,- Kč/osoba s 20% spolučastí, tj. pojišťovna vrátí 80% stornopoplatku, je za 3,00% z celkové ceny cestovních služeb

2) pojištění dovolené do 60.000,- Kč/osoba bez spoluúčasti, tj. pojišťovna vrátí 100% stornopoplatku, je za 3,85% z celkové ceny cestovních služeb

VOLITELNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ, KTERÁ SI MŮŽETE DOKOUPIT NAVÍC

DRINK POVOLEN (+25% k Vašemu tarifu pojištění) - unikátní připojištění na trhu – připojištění se vztahuje i na události, k nimž došlo v souvislosti s požitím alkoholu, kdy jste neprodleně po vzniku pojistné události, nejpozději však do 2 hodin od jejího vzniku, nadýchali nebo měli jinak naměřenou hodnotu alkoholu v krvi do 0,8 promile. Uvedené rozšíření se však nevztahuje na situace, kdy jste porušili místní předpisy, které zakazují výkon určité činnosti pod vlivem alkoholu (např. zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu apod.)

POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÝCH SPORTŮ (+100% k Vašemu tarifu pojištění) - připojištění se vztahuje se na rizikové sporty, provozované na rekreační úrovni nebo po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravu na ně, dále pak na běžné sporty provozované po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích a přípravu na ně. Přehled rizikových sportů je ke stažení zde: rizikové sporty

POJIŠTĚNÍ CHRONICKÉHO ONEMOCNÉNÍ (+100% k Vašemu tarifu pojištění) - nad rámec plnění léčebných výloh se toto připojištění vztahuje i na náhlé zhoršení chronického onemocnění, které svým charakterem přímo ohrožuje život nebo zdraví pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje nutné a neodkladné léčení ke stabilizaci zdravotního stavu pojištěného.

POJIŠTĚNÍ PRÁCE A STUDIA V ZAHRANIČÍ (+20% k Vašemu tarifu pojištění) - připojištění se vztahuje i na cesty za prací či studiem do zahraničí, kde budete vykonávat pracovní činnost, nebo budete studovat. Pokud je hlavním cílem cesty turistika a dovolené s několika málo hodinami výuky (např. cizího jatyka) nebo školní výlet, pak toto připojištění není nutné. Pokud je hlavním cílem cesty výkon zaměstnání/profese (služební cesta), či studium, učiteslký dozor či doprovod, dlouhodobé studium na zahaniční škole, pak je toto připojištění nutné. Důležité upozornění - pojištění odpovědnosti se i u tohoto připojištění vztahuje pouze na občanskou odpovědnost a nikoliv na odpovědnost z výkonu povolání.

STORNO DOVOLENÉ VČETNĚ COVID KARANTÉNY (+100% k Vašemu tarifu pojištění) - s tímto připojištěním budete mít kryté stornopoplatky i v případě, že se před odjezdem ocitnete v pouhé karanténě i když se později onemocnění COVID19 u Vás neprokáže. Pokud však před odjezdem u Vás bude prokázáno onemocnění COVID19, pojštění na storno se na Vás vztahuje už ze základního pojištění. Připojištění zrušení cesty pro případ nařízené Covid19 karantény není možné uplatňovat u tarifu pojištění pro případ storna bez spoluúčasti.

POJIŠTĚNÍ AUTOASISTENCE (490,- Kč/osoba) - Připojištění se vztahuje na poruchu nebo nehodu dvoustopého vzidla do 3,5 tuny s platnou SPZ s vyjímkou čtyřkolky, které není starší 10 let, která způsobuje jeho nepojízdnost. V případě pojistné události za Vás nebo Vám uhradíme drobnou opravu nebo vyproštění a odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího servisu, uskladnění vozidla, přepravu vozidla do nejbližšího servisu v domovském státu od místa Vašeho bydliště v případě, že je vozidlo natolik poškozené, že jeho oprava není z technických důvodů v zahraničí možná do 5 pracovních dnů, ubytování pojištěné posádky vozidla v hotelu po dobu opravy, dopravu pojištěné posádky do cíle cesty nebo zpět do výchozího místa cesty veřejným dopravním prostředkem. 

Více informací k produktu AUTOASISTANCE si můžete stáhnout zde:

bottom of page