top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODEM

Tento dokument Vás informuje o způsobu zpracování osobních údajů a zároveň o Vašich právech, která toto zpracování doprovázejí. Vzhledem k naší obchodní činnosti, kterou je poskytování služby cestovního ruchu v rámci služeb cestovní agentury, je pro nás nevyhnutelné si od Vás vyžádat osobní údaje, které jsou pro řádné zajištění cestovní služby nezbytné. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, a to nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR Vám poskytujeme následující informace.

 

1) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost travel2adria.com, s.r.o., se sídlem Kosá 7, Děčín 7, 405 02, IČO: 18125488, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C50228 (dále jako „Správce“).

Kontaktní údaje na správce: travel2adria.com, s.r.o., se sídlem Kosá 7, Děčín 7, 40502, Česká republika nebo na e-mailovou adresu: info@travel2adria.com.

2) DRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Naše společnost zpracovává pouze takové osobní údaje aby jako cestovní agentura mohla nabízet a poskytovat cestovní služby a zákaznickou podporu, a dále takové osobní údaje abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a chránili naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

a) Základní identifikace, tj. základní údaje pro identifikaci osoby jsou součástí každé smlouvy o cestovní službě, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud cestovní službu pořizujete na obchodní společnost pak ještě obchodní jméno, IČO a sídlo.

b) Kontaktní údaje, mezi tyto údaje patří zejména: kontaktní adresa nebo adresa trvalého bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

c) Údaje o zdravotním stavu - tyto údaje se požadují zcela výjimečně a mohou souviset nebo jsou povinné u některých druhů cestovní služby např. u letecké přepravy. Jde o informace o zdravotních omezeních typu: zdravotní hendikep, nevidomé osoby, těhotenství apod.

d) Bankovní údaje - jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených cestovních služeb.

e) Údaje pro zprostředkování víz - mezi cestovní služby patří i zajištění vstupních víz. Další osobní údaje, které musíme znát pro vyřízení Vaší žádosti se liší podle požadavků zastupitelských úřadů země kam chcete cestovat a zpravidla jsou uvedeny na formuláři žádosti o vízum dané země. Zpravidla se jedná např. o fotografie, základní identifikační údaje rodičů, informace o Vaší cestovatelské historii, informace o zaměstnavateli, příjmech, zdravotním stavu, očkování a další. Jakékoliv odmítnutí poskytnutí některé z osobních informací má za následek odmítnutí poskytnutí služby vyřízení víza.    

f) Cookies – návštěva našeho webu - pokud navštívíte náš web www.travel2adria.com, tak do vašeho elektronického zařízení můžeme ukládat a následně z něj číst malé soubory, které se nazývají cookies. Cookies se ukládají ve vašem internetovém prohlížeči nebo na pevném disku vašeho zařízení. Cookies nám mohou lépe pomáhat při ladění webu a při vytváření statistik chování kientů na webu.

3) ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonné zpracování dat

 1. Zpracovávání osobních údajů pro účely uzavření smlouvy o zajištění cestovní služby - nezbytné zpracovávání osobních důvodů aby mohl vůbec vzniknout vztah mezi klientem a cestovní agenturou, tj. samotné sepsání smlouvy o zajištění cestovní služby a případné její změny, rozšíření nebo zrušení. V tomto případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro druh a povahu Vámi objednané cestovní služby. Poskytnutí údajů pro sepsání smlouvy o zajištění cestovní služby může být z Vaší strany provedeno prostřednictvím telefonu, poštou, e-mailem, osobní schůzkou, webovým formulářem nebo přes sociální sítě a chatovací služby (Facebook, Messenger, WhatsApp atd.)

 2. Údaje pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění - jedná se o všechny osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě o cestovní službě, tj. základní identifikační údaje a kontaktní údaje.

 3. Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účel uzavření smlouvy o poskytnutí cestovní služby je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro úspěšné uzavření smlouvy a pro její plnění nebo i pro vypracování nabídky služby. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů s Vámi správce nemůže smlouvu uzavřít a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností. V případě neposkytnutí kontaktních údajů při rezervaci a prodeji dopravních cenin, smlouva může být uzavřena, avšak cestující neobdrží potřebné aktuální informace k zakoupené dopravní službě a v případě jejího zrušení/zpoždění nebo změny, se tak vystavuje riziku, že mu služba nebude řádně poskytnuta.

 4. Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti – i po vyčerpání služeb v rámci Vaší smlouvy o zajištění cestovních služeb, tj. p ukončení platnosti smlouvy, správce musí uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví.

 5. Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce - i po ukončení Vaší smlouvy je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněným zájmem správce je:

 • informovat Vás a případně nabízet služby cestovní agentury Travel2adria.com, s.r.o., tj. zpracovávat osobní údaje pro účely marketingu, a to v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;

 • zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;

 • obhajovat své právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.

 • Zpracovávat cookies pro účely statického měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

 • získávat od Vás informace o hodnocení Vámi čerpaných služeb a zjišťování Vaší spokojenosti s poskytnutými službami, a to zpravidla formou dotazníku. Pro tento účel tak zpracováváme Vaše údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení a kontaktní údaje.

 • s Vaším předchozím výslovným souhlasem můžeme nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na naší zákaznické lince. Pokud si nepřejete být nahráváni, tak, prosíme, po oznámení, že bude Váš hovor nahráván, zavěste a využijte jiný z komunikačních kanálů.

Cookies pro marketingové účely mají zejména tyto funkce:

 • Evidovat, testovat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti webu.

 • zobrazovat vám různé varianty našeho webu

 • sledovat návštěvnost webu, vytvářet statistiky a měření účinnosti reklam

 • identifikovat vás při pohybu na webu a při opětovných návštěvách

 • k propojení se sociálními sítěmi, jako je např. Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkčnosti tlačítka „To se mi líbí“ a podobně.

 

4) PO JAK DLOUHOU DOBU ZPRACOVÁVÁME ÚDAJE

 • Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů správce. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod. U cookies do doby výmazu cookies uživatelem.

 

5) JAKÝM ZPŮSOBEM A ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 • převážnou část osobních údajů získáváme přímo od zákazníka, tj. před o při uzavírání smlouvy o cestovní služby. Některé osobní údaje nutné pro poskytnutí cestovní služby si můžeme vyžádat přímo do klienta i dodatečně v průběhu plnění smlouvy.

 • od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a pro plnění smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

 • z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.)

6) ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U SPOLUCESTUJÍCÍCH

 • Osobní údaje zpracováváme i pokud jste s námi neuzavřeli smlouvu o zajištění cestovní služby přímo. Jde o případy, kdy smlouvu se správcem uzavřela jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni jako spolucestující nebo osoby, které čerpají službu společně s objednavatelem. V tomto případě jsou údaje správcem zpracovávány v rozsahu za účelem naplnění smlouvy.

 

7) ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zpracování osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak digitálně v elektronické formě v IT systémech správce jako je rezervační systémy, aplikace a software. Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci nebo jednateli správce a pověřenými zpracovateli.

 

8) KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Kromě vybraných zaměstnanců a jednatelů správce a smluvních zpracovatelů především z IT služeb mají přístup k Vašim osobním údajům i obchodní zástupci správce a zprostředkovatelé s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet správce. V neposlední řadě mají přístup k Vašim osobním údajům smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

9) KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje jsou předávány především těmto smluvně pověřeným dodavatelům služeb v nezbytně požadovaném rozsahu:

 • přímým dodavatelům jednotlivých služeb cestovního ruchu jako jsou ubytovací zařízení, stravovací zařízení, dopravci a eventuelně průvodci, a to zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon)

 • příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků úřadu.

10) VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů - obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na informaci, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu – pokud došlo ve Vašich osobních údajích ke změně, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz (právo být zapomenut) - V některých zákonem stanovených případech je správce povinen Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto situace podléhá individuálnímu posouzení protože správce má právní povinnosti či oprávněný zájem si některé osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování - máte právo, aby správce omezil zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) správce již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů - máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku - pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

11) KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti travel2adria.com, se sídlem Kosá 7, Děčín, 40502, a to písemně na adrese sídla společnosti Kosá 7, Děčín 7, 40502 nebo e-mailem na adrese info@travel2adria.com.

Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na o prodloužení uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

V Děčíně, 01.03.2023

europe-3220179_1280.jpg
europe-3220179_1280.jpg
call-us-1049266_1920.png
124034.png

+420 737 721 003
+385 924 247 969

at-1019914_1920.jpg

info@travel2adria.com
travel2adria@gmail.com

house-1110868_1280.png

Travel2adria.com, s.r.o.

IČO: 19125488

Kosá 7, Chrochvice

405 02  Děčín VII.

CZECH REPUBLIC

regulation-3246979_1280(1).jpg
bottom of page